Donacije – ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani starši!

Delavci šole in vrtca se trudimo, da bi imeli naši učenci in varovanci optimalne pogoje za uspeh in osebnostno rast. Program želimo obogatiti z vsebinami in opremo, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. S pomočjo šolskega sklada smo v preteklih letih pomagali mnogim družinam v stiski in omogočili otrokom, da so se udeležili taborov in šol v naravi, za najmlajše otroke smo uredili igrišče, nakupili nekaj didaktičnega materiala, računalnike in projektorje. Sklad pridobiva sredstva iz nekaterih dejavnosti šole in vrtca, od prispevkov staršev in občanov, iz donacij in prispevka od dela dohodnine. Nadzor nad racionalno porabo sredstev ima upravni odbor, ki deluje v skladu s pravilnikom. Sestavljen je iz sedmih članov. Štirje so predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev, in treh predstavnikov šole, ki jih predlaga svet šole.

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI:

Prostovoljne prispevke zbiramo na dva načina:

  • Z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE izberete znesek, ki ga želite donirati in bo v naslednjem mesecu obračunan na položnici, skupaj z oskrbnino vrtca.
  • Z DIREKTNIM NAKAZILOM sredstev na TRR OŠ Šenčur: SI56 011 00 600 8339 404

Obvezno pripisati:     Namen: donacija za šolski sklad – VRTEC

 

SREDSTVA IZ DELA DOHODNINE:

Še vedno pa se lahko priključite tistim, ki v šolski sklad namenijo del dohodnine:

Brez dodatnih stroškov šoli in vrtcu namenite 0,3 % (od skupaj 1 %) svoje dohodnine. Donacijo dela dohodnine lahko uredite elektronsko z oddajo OBRAZCA na portalu eDavki,  oz. osebno ali priporočeno po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Med upravičence navedete OŠ Šenčur in vnesete davčno številko šole: 36605069.

Vlogo oz. prejemnika donacije lahko določite kadarkoli, če pa želite, da se prejemnik dela dohodnine upošteva že za letošnje leto, vlogo oddajte do konca tega koledarskega leta.

OPOMBA: Zavezancem ni treba ponovno izpolniti vloge, če zadnja izbira donacije ostaja nespremenjena, saj ta velja za nedoločen čas. Novo vlogo vloži posameznik le v primeru, če želi svojo zahtevo preklicati ali pa če želi spremeniti upravičenca.

Iskreno bomo veseli, če se tudi vi odločite za svoj prispevek in se pridružite naši pobudi. Samo s skupnimi močmi lahko storimo več za naše otroke.

 

Predsednica UO šolskega sklada Mateja Nolimal in ravnateljica Stanka Naglič

Odjave otrok v času poletnih počitnic in izpis otroka iz vrtca

Spoštovani starši!

Potrebujemo podatke o tem, koliko otrok bo v poletnih mesecih prisotnih v vrtcu. Gre predvsem za obdobje poletnih počitnic (julij in avgust). V primeru, da bo vaš otrok odsoten ali izpisan že v juniju, pa je tudi to za nas zelo pomembna informacija.

Na osnovi vaših odjav bomo načrtovali organizacijo dela v poletnih mesecih.

 

Odjave med poletnimi počitnicami:

Delno bodo potekale preko aplikacije WEB VRTEC, delno pa še vedno preko papirnatih obrazcev, ki jih boste morali oddati do roka.

Rok vračila izpolnjenih obrazcev je  2. junij. Podatke nujno potrebujemo do roka, ker na osnovi teh podatkov načrtujemo delo za konec junija, julij in avgust.

 

Obrazce lahko dobite v vrtcu (pri vzgojiteljicah v matični skupini), v tajništvu šole ali na spletni strani vrtca.

 

Možnosti odjave:

 

  1. Načrtovana krajša odsotnost (OBRAZEC 1)starši oddate odjavo na obrazcu 1 in hkrati poklikate odjavo v aplikaciji. Za ta čas so možne naknadne spremembe v nujnih primerih preko SMS sporočila na tel. 051/378 557 – vrtčevski GSM. Gre za načrtovano odsotnost ali več odsotnosti, ki bodo krajše od 30 dni.

 

  1. Začasna odjava (OBRAZEC 2) – starši jo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1.7. do 31.8.

Velja ob strnjeni odsotnosti otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni, staršem pa se zaračuna 55 % plačila, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Upošteva se ob pravočasni odjavi na obrazcu 2. V aplikacijo bo podatke s tega  obrazca vnesla računovodkinja. Samo ona bo lahko vnašala tudi morebitne naknadne spremembe (kontakt: Suzana Hočevar 04/25 19 262).

Razliko do polne cene oskrbnine v času začasne odjave krije Občina Šenčur le varovancem s stalnim prebivališčem v šenčurski občini. Ostali se morate pozanimati za to ugodnost v lastni občini. V primeru, da vam občina te ugodnosti ne nudi, začasne odjave ne bomo mogli priznati.

Starši, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljate rezervacijo oziroma začasno odjavo le za najstarejšega otroka (določeno s Sklepom o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Šenčur, 6. člen).

 

Izpis otroka (IZPISNICA) – tudi te podatke zaradi načrtovanja dela med počitnicami potrebujemo do 2. junija, predvsem za otroke, ki gredo naslednje leto v šolo. Potrebno je izpolniti in oddati papirnati obrazec. Računovodkinja bo v sistem vnesla datum izpisa.

Možen je tudi naknadni izpis  (v izrednih situacijah), vendar je izpisnico potrebno oddati vsaj 14 dni pred dejanskim izpisom otroka.

Dostopnost