PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV ALI OTROKOVIH SKRBNIKOV:

Splošno
 • Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika;
 • vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti za sodelovanje pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca;
 • spoštujemo osebno dostojanstvo in integriteto otroka,
 • spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja iste stvari ali dogodkov iz različnih perspektiv;
 • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki ter oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti;
 • vzgojno delo z otrokom snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka;
 • otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo;
 • zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj ter na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj gradimo njegovo polno zaupanje vase.
Pravice staršev ali otrokovih skrbnikov
 • Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom,
 • starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti,
 • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in vrtcu,
 • z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne,
 • seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja,
 • ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec.
Obveznosti staršev ali otrokovih skrbnikov:
 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je vključen otrok,
 • da upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino,
 • da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. od staršev pooblaščenih polnoletnih oseb,
 • da v primeru otroških nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,
 • da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih,
 •  da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
 • da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje oz. predložijo navodilo zdravnika,
 • da pisno najavijo izstop otroka iz vrtca, najkasneje 7 dni pred dejanskim izstopom,
 •  da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov,
 • da upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše,
 • da so otroci oblečeni in obuti vremenu in napovedanim dejavnostim primerno,
 • da mlajše otroke uvajajo v vrtec postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z

Vzgojiteljico,

 • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu,
 • da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja.

RADI BI OPOZORILI, DA :

 • otroka lahko vpišete ali izpišete iz vrtca tako, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite v tajništvu šole oz. vrtca,
 • ob vstopu v vrtec prinesite zdravniško potrdilo, copate, pri mlajših pa tudi rezervna oblačila,
 • če menite, da ste upravičeni do znižanja oskrbnine, izpolnite obrazec za znižanje oskrbnine, ki ga dobite v knjigarni,
 • starši oziroma skrbniki, ki vloge ne oddajo, plačajo polno oskrbnino.
Izpis odločb iz pravilnika o varnosti otrok

III: UKREPI PRI SPREJEMU  OTROK  V VRTEC

 • 8. člen: Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani. Starši otrok ali osebe, ki skrbijo za otroka (v nadaljnjem besedilu: starši) oddajo pred sprejemom otroka v vrtec strokovnemu delavcu potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti staro več kot mesec dni. V kolikor gre za prestop otroka iz drugega vrtca, so starši dolžni predložiti zdravniško potrdilo, ki ga je imel otrok v prejšnjem vrtcu.
 • 9. člen: Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojitelja opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije. Starši so dolžni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnostmi, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožale njegovo varnost ali varnost drugih otrok.
 • 10. člen: Starši so dolžni posredovati številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izvedo. Starši so dolžni priti po otroka nemudoma, ko se jih obvesti o bolezenskem stanju otroka in pri tem izrazi potrebo, da obolelega otroka prevzamejo takoj.
 • 11. člen: Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Dostopnost