PROGRAM VRTCA:

Skladno z Zakonom o vrtcih pripravljamo in organiziramo dnevni program. To je osnovna dejavnost vrtca in jedro našega pedagoškega dela. Izvaja se v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, s poudarkom na pestri in raznovrstni ponudbi, na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. Namenjen je otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano ter traja 6-9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca:

 • v oddelke 1. starostnega obdobja so vključeni otroci od enega do treh let,
 • v oddelke drugega starostnega obdobja pa otroci od treh let do vstopa v šolo.

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih  sposobnosti (iz Zakona o vrtcih).

Predšolska vzgoja je sestavni del vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

 • demokratičnosti,
 • pluralizma
 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Cilje uresničujemo pri vsakodnevnih dejavnostih, ki se med seboj prepletajo. Pri načrtovanju dejavnosti upoštevamo značilnosti razvoja v določenem starostnem obdobju, razlike med otroki glede na tempo razvoja, otrokovo osebnost, stil učenja, družinsko ozadje, vrsto znanj in spretnosti, ki jih želimo spodbujati pri otroku; okolje vrtca.

 

Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. Vzgojiteljica in njena pomočnica načrtujeta vzgojno delo na osnovi teoretičnih spoznanj o razvojnih značilnostih predšolskega otroka in na osnovi zapisov opažanj o posameznem otroku. Osnovo za pedagoško delo črpamo iz  Kurikuluma za javne vrtce. Za doseganje ciljev pripravimo letni delovni načrt za posamezno šolsko leto. Vsaka vzgojiteljica pripravi svoj vzgojno-izobraževalni načrt dela z otroki in s starši.

 

Pri izvajanju vzgojnega dela obe kolegici zagotavljata prilagodljivost v prostorski in časovni organizaciji, vsebinah, metodah in oblikah dela ter vzgojnih sredstvih.

 

Vzgojno delo poteka na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok, v večjih ali manjših skupinah in tudi individualno.

 

Standardna vzgojna sredstva (lutke, didaktične igrače, mehke igrače, konstruktorji, likovni materiali, glasbila, telovadna orodja…) so obogatena še z različnimi ne strukturiranimi materiali (voda, pesek, glina, testo, tkanina, les, materiali iz narave, odpadni materiali) ter raznimi materiali iz vsakdanjega življenja in tehniškega sveta.

Dostopnost